Иновация Норвегия

Норвежка програма за сътрудничество


Норвежката програма за сътрудничество има за цел да стимулира икономическия растеж и устойчивото развитие и да допринесе за засилване на двустранните отношения между България и Норвегия. Норвежкото правителство отпусна 20 млн. евро за финансиране на проекти, които биха допринесли за иновационния и технологичен обмен и бизнес развитие между България и Норвегия за периода януари 2007 – април 2009.
Основно изискване за участие в програмата е доказано партньорство между организации от Норвегия и България. Така се дава възможност за засилване на сътрудничеството и контактите между български и норвежки институции и бизнес общности.
Краен срок за изпълнение на проектите е 30 април 2011 г.
Договорена сума за  България: 20 млн. евро

Приоритетни области:

-    Намаляване на емисиите от парникови газове, включително проекти за съвместно изпълнение по Протокола от Киото, както и на други емисии във въздуха и водата;
-    Енергийна ефективност и възобновяема енергия;
-    Подпомагане на устойчивото производство, включително сертифициране и проверка;
-    Прилагане на достиженията на правото от Шенген, подкрепа за национални шенгенски планове, както и укрепване на съдебната система.

Рамка на управление  

Държавната агенция «Иновация Норвегия» (Innovation Norway), адиминистрира  програмата като получава и оценява получените проектни предложения, подписва споразуменията за сключване на грантове, наблюдава проектите и докладва за тяхното изпълнение. 

Принцип на финансиране

Подкрепата не може да надхвърля 60% от стойността на проекта. Предвидени са две изключения:
-    до 85% - за проекти на централните, регионалните или местните власти, при осигурено допълнително финансиране от държавния или местния бюджет;
-    до 90% - за проекти на неправителствени организации и социалните партньори

Повече информация за Програмата може да намерите на: www.norwaygrants.org